Zasady projektowania fundamentów

Zasady projektowania fundamentów

Na samym początku projektowania obojętnie jakiego obiektu budowlanego, należy rozważyć możliwość bezpośredniego posadowienia jego fundamentów. Najczęściej przyjmują one postać ław lub stóp fundamentowych. Stosunkowo rzadziej stosuje się ruszty bądź płyty. Takie fundamenty wymagają ustalenia głębokości ich posadowienia oraz wymiarów podstawy w planie. Sama głębokość posadowienia jest ustalana po wzięciu pod uwagę głębokości występowania warstw geotechnicznych, poziomu zwierciadła wody gruntowej, występowania gruntów pęczniejących, poziomy powierzchni terenu w sąsiedztwie fundamentów, głębokości posadowienia obiektów sąsiadujących a także umownej głębokości przemarzania gruntów. Ponadto przyjęta głębokość posadowienia powinna spełniać kilka ważnych warunków. Wśród nich można wyróżnić fakt, iż zagłębienie podstawy fundamentu w stosunku do powierzchni przyległego tereny nie powinno być mniejsze niż pół metra. Co więcej, w gruntach wysadzi nowych poziom posadowienia powinien znajdować się poniżej umownej głębokości przemarzania. Fundament powinien spełniać także wymagania I – go stanu granicznego, czyli nośności, oraz II – go stanu granicznego, czyli użytkowności. We wszelakich obliczeniach związanych z fundamentami bierze się także pod uwagę warunki występujące w stadium eksploatacji budowli. Jeżeli zaistnieje sytuacja, że grunt pod fundamentem nie jest wstanie znieść obciążenia obiektu budowlanego to stosuje się wówczas jego wzmocnienie – zagęszczenie, iniekcję wzmacniającą.