Tworzenie harmonogramów budowlanych

Tworzenie harmonogramów budowlanych

Stworzenie dobrego planu podczas jakichkolwiek robót jest niezwykle przydatnym narzędziem, które sprawia, że prace są szybsze i efektywniejsze. Harmonogramy są w głównej mierze sporządzane podczas planowania – to fakt. Mówiąc najprościej przedstawia się na nich przebieg w czasie wszystkich czynności, robót oraz procesów a także podaje się na nich zapotrzebowanie na pracowników oraz maszyny w kolejnych jednostkach czasu. Wyróżnia się harmonogramy zadań rzeczowych, które przedstawiają kolejność wykonywania poszczególnych zadań, a także harmonogramy zapotrzebowania na środki produkcji, które są niezbędne to wykonania harmonogramów zadań rzeczowych. Każdy harmonogram składa się z trzech podstawowych części. Pierwszą z nich jest zestawienie analityczne, które zawiera dane dotyczące najbardziej istotnych czynników organizacyjnych w poszczególnych zadaniach budowlanych. Drugim elementem każdego harmonogramu jest graficzny obraz przebiegu robót w czasie. Dzięki wykorzystaniu odcinków linii prostych można w łatwy i przejrzysty sposób zobrazować co, gdzie i przez ile czasu planujemy zrobić. Trzecim elementem są wykresy sprawdzające, do których zalicza się harmonogramy zatrudnienia głównych specjalności a także harmonogramy pracy głównych maszyn budowlanych. Rozumie się samo przez się, że wszystkie te harmonogramu powinny mieć kształt równomierny (w przypadku nierównomierności mamy styczność ze zjawiskami niekorzystnymi dla wszystkich robót budowlanych).