Proces inwestycyjny w budownictwie

Proces inwestycyjny w budownictwie

Inwestycje są niezwykle ważne w praktycznie każdym elemencie naszego życia codziennego. W budownictwie oznaczają nakłady, których celem jest nie tylko stworzenie nowych obiektów, ale także powiększenie bądź modernizacja już istniejących. Z tego tez względu można wyróżnić inwestycje: budowlane, na które składają się inwestycje dotyczące budowy, rozbudowy i przebudowy, inwestycje na zakup maszyn, urządzeń, narzędzi czy przyrządów. Bezpośrednio z inwestycjami wiążą się dwa pojęcia: przedsięwzięcie inwestycyjne oraz zadanie inwestycyjne. To pierwsze jest niezwykle szeroko pojmowane. Zakres rzeczony przedsięwzięcia inwestycyjnego może składać z jednego bądź większej ilości zadań inwestycyjnych (w zależności od swojego charakteru i rozmiarów). Zadaniem inwestycyjnym natomiast nazywa się wyodrębnioną część zakresu rzeczowe przedsięwzięcia inwestycyjnego, która po zrealizowaniu umożliwia podjęcie prawidłowej eksploatacji obiekty oraz urządzeń. Z punktu widzenia wzajemnych związków pomiędzy inwestycjami wyróżnia się: inwestycje podstawowe, towarzyszące, zastępcze, wspólne oraz współzależne. Te pierwsze bezpośrednio dotyczą celu wiodącego. Drugie wiążą się przede wszystkim z lokalizacja obiektu. Do inwestycji zastępczych zalicza się przede wszystkim wznoszenie mieszkań zastępczych a do inwestycji wspólnych działania kilku inwestorów, prowadzące do powstania wspólnego obiektu. Inwestycje współzależne natomiast są realizowane u kooperantów lub odbiorców w danej produkcji.