Formalności po zakończeniu budowy domu

Formalności po zakończeniu budowy domu

Gdy kończy się budowa domu jesteśmy szczęśliwi. Jednak pamiętajmy, że zostają jeszcze sprawy formalne. Żeby formalnie zakończyć prace budowlane i móc bez żadnych problemów zamieszkać w naszym wymarzonym domu do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego należy złożyć zawiadomienie o tym, że nasza budowa została zakończona. Takie zawiadomienie należy złożyć w ciągu 14 dni od ukończenia prac budowlanych. Do zawiadomienia należy dołączyć kilka ważnych rzeczy takich jak: oryginał dziennika budowy, geodezyjną dokumentację powykonawczą, kopie rysunków wchodzących w skład zatwierdzonego projektu budowlanego z nasienionymi zmianami jeżeli w trakcie budowy takie zaistniały, oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę, oświadczenie kierownika budowy o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, protokoły badań i sprawdzeń instalacji elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej, gazowej, przewodów kominowych i wentylacyjnych, a także oświadczenie inwestora o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych. Mimo dużych wydatków związanych z budową domów złożenie zawiadomienia nie wymaga opłat skarbowych. Przed złożeniem warto wykonać kopię wszystkich dokumentów. Ostatnią rzeczą jest uzyskanie numeru posesji.