Regulamin

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU

1. WSTĘP
Regulamin poniżej definiuje zasady działania serwisu i użytkowania przez Użytkowników ze strony internetowej www.asib.pl oraz z usług będących w dyspozycji za jej pośrednictwem oraz zasady, jakimi kieruje się Właściciel w dziedzinie świadczenia usług, udostępniania informacji i ochrony danych osobowych.
Serwis został przygotowany przez Firmę ASIB Press & Media z siedzibą w Białymstoku, przy ul. Kozłowa 21/2, posiadająca NIP 6292078494, która jest właścicielem Serwisu i Serwisem zarządza.

2. REGULAMIN

2.1. DEFINICJE
Serwis – system zapewniający dostęp do stworzonej przez WŁAŚCICIELA internetowej strony informacyjno-usługowo-reklamowej www. włączonej do sieci Internet, w postaci systemu stron pod nazwą www.asib.pl, dostępnych pod jedną wspólną nazwą, z ofertą informacyjną ogólnodostępną, nieodpłatną i usług odpłatnych, świadczonych na wyodrębnionych stronach, dostępnych również bezpośrednio, wraz z wchodzącymi w jej skład elementami: bazami danych, bazą mailingową, oprawą graficzną i strukturą organizacji; która umożliwia GOŚCIOM i UŻYTKOWNIKOM oraz Reklamodawcom, Kontrahentom korzystanie z informacji i procedur informatycznych stworzonych i oferowanych przez WŁAŚCICIELA i jego partnerów, innych zasobów Internetu, oraz usług udostępnianych (oferowanych) przez WŁAŚCICIELA przez Serwis.
REGULAMIN – niniejszy dokument wraz z wszelkimi załącznikami do niego stanowiącymi jego integralną część.
WŁAŚCICIEL – właściciel Serwisu, który jest jednocześnie także odpowiedzialnym, zarządzającym Serwisem, Firma ASIB Press & Media z siedzibą w Białymstoku, ul. Kozłowa 21/2, wpisana do Ewidencji Działalności Gospodarczej w Wasilkowie , posiadająca NIP 6292078494.
UŻYTKOWNIK – każdy podmiot (osoba fizyczna, prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, jeżeli na podstawie prawa może występować w obrocie) każdy odwiedzający Serwis lub w jakikolwiek sposób korzystający, także zarejestrowany, który posiada swój LOGIN, HASŁO.
GOŚĆ – osoba niezarejestrowana, która może odwiedzać i przeglądać ogólnie dostępne zasoby bez rejestracji w ramach Wolnego Dostępu
KONTO – dostępny dla każdego UŻYTKOWNIKA po zalogowaniu (podaniu LOGIN i Hasła) indywidualny adres z przypisanym zbiorem danych, za pomocą którego UŻYTKOWNIK ZAREJESTROWANY wprowadza i zarządza danymi, opisami i innymi elementami korzystania z Serwisu, dokonuje działań i operacji związanych z funkcjonowaniem w Serwisie; obejmujący zbiór informacji o UŻYTKOWNKU podawanych w czasie rejestracji i korzystania, oraz archiwizowanych, umożliwiający korzystanie z Serwisu.
LOGIN – indywidualna i niepowtarzalna nazwa UŻYTKOWNIKA ZAREJESTROWANEGO w Serwisie, jaka została przez niego wybrana (przyjęta) podczas zakładania (rejestracji) KONTA w Serwisie.
WOLNY DOSTĘP – dostęp oferowany przez Serwis nieodpłatnie (bez potrzeby rejestracji) obejmujący informację ogólnodostępną.
INFORMACJA HANDLOWA – każdą informację przeznaczoną bezpośrednio lub pośrednio do promowania towarów, usług lub wizerunku przedsiębiorcy lub osoby wykonującej zawód, której prawo do wykonywania zawodu jest uzależnione od spełnienia wymagań określonych w odrębnych ustawach, z wyłączeniem informacji umożliwiającej porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej z określoną osobą oraz informacji o towarach i usługach niesłużącej osiągnięciu efektu handlowego pożądanego przez podmiot, który zleca jej rozpowszechnianie, w szczególności bez wynagrodzenia lub innych korzyści od producentów, sprzedawców i świadczących usługi.
ŚWIADCZENIE USŁUGI DROGĄ ELEKTRONICZNĄ – wykonanie usługi, które następuje przez wysyłanie i odbieranie danych za pomocą systemów teleinformatycznych, na indywidualne żądanie Użytkownika (usługobiorcy), bez jednoczesnej obecności stron, przy czym dane te są transmitowane za pośrednictwem sieci publicznych w rozumieniu Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne.
BAZA DANYCH – zbiór danych lub jakichkolwiek innych materiałów i elementów zgromadzonych według określonej systematyki lub metody, indywidualnie dostępnych w jakikolwiek sposób, w tym środkami elektronicznymi, wymagający istotnego, co do jakości lub ilości, nakładu inwestycyjnego w celu sporządzenia, weryfikacji lub prezentacji jego zawartości.
USŁUGI – usługi świadczone drogą elektroniczną oferowane na stronach Serwisu w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług elektronicznych, tj.:
a. usługi informacyjne
b. usługi wyszukiwania
c. usługi obsługi i pośrednictwa handlu i usług
OFERTA – propozycja usług, określająca istotne warunki przyszłej umowy kupna-sprzedaży także w postaci cenników, promocji i procedur przedstawionych przez przedsiębiorców.
USŁUGI INFORMACYJNE – udostępnianie treści na indywidualne zapytania UŻYTKOWNIKA poprzez nieodpłatne udostępnienie strony o określonym adresie.
USŁUGI WYSZUKIWANIA – umożliwienie UŻYTKOWNIKOM korzystanie z narzędzi informatycznych pozwalających na odszukanie oraz wyświetlenie zapisanych na serwerach danych, tj. wyszukiwarka, katalog.
UŻYTKOWNIK ZAREJESTROWANY – Użytkownik zarejestrowany w systemie i zalogowany do systemu w chwili dokonywania czynności.

2.2. CEL I ZASADY DZIAŁANIA SERWISU

1 Celem działania Serwisu jest zaoferowanie:
1.1. Użytkownikom – dostępu do informacji bieżących z regionu podlaskiego, informacji o różnych promocjach firm, które reklamują siew serwisie www.asib.pl.
1.2. Dostawcom / Sklepom / Innym podmiotom gospodarczym – możliwość zamieszczania materiałów reklamowych.
1.3. Gościom – dostępu do informacji o wydarzeniach i ofertach oraz usługach w ramach Wolnego Dostępu.
2. Wszelkie prawa do Serwisu i stron oraz witryn, zastrzeżone są na rzecz Właściciela, a prawa do elementów dźwiękowych, audiowizualnych, tekstowych, graficznych, zdjęć, aplikacji i baz danych są zastrzeżone na rzecz Właściciela lub odpowiednio podmiotów, których materiały – na podstawie umowy – są udostępniane na stronach Serwisu.
3. Serwis, jak i każdy z jego elementów podlegają ochronie przewidzianej przez przepisy prawa polskiego oraz prawa międzynarodowego, w tym w szczególności):
– ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną,
a – ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych,
b – ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych,
c – ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
d – ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. o prawie prasowym,
e – ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej,
f – ustawa z 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta
4. Użytkownicy mogą korzystać z informacji Serwisu oraz z utworów i baz danych wyłącznie w ramach dozwolonego użytku, wyznaczonego przez przepisy Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, własności intelektualnej oraz Ustawy o ochronie baz danych, przy czym takie korzystanie nie może utrudniać lub w inny sposób naruszać normalnego korzystania z utworu lub bazy danych lub godzić w słuszne interesy Właściciela oraz podmiotów, których utwory lub bazy danych – na podstawie współpracy z Właścicielem, są udostępniane przez Serwis.
5. Dane i informacje udostępniane na stronach Serwisu służą wyłącznie celom informacyjnym o wydarzeniach, usług i informacji, a zostały oparte na źródłach, które, ze względu na zawodowy charakter działalności dostarczającego informacji lub własną ocenę, Właściciel uznaje za rzetelne. Z uwagi na możliwość występowania błędów czy pominięć spowodowanych okolicznościami leżącymi poza kontrolą Właściciela, Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za aktualność, dokładność, kompletność udostępnianych przez Serwis informacji, jak również za ich przydatność dla określonych działań Użytkowników Serwisu. Ryzyko związane z używaniem, użytkowaniem, posiadaniem i wykorzystaniem informacji udostępnianych na stronach Serwisu poza granicami Oferty, ponosi Użytkownik. Właściciel nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec Gości lub Użytkowników Serwisu lub osób trzecich z tytułu szkód, zarówno bezpośrednich, jak i pośrednich, związanych z wykorzystaniem informacji udostępnianych na stronach Serwisu.
6. Właściciel ma prawo dokonywać zmian niniejszych zasad korzystania z Serwisu w każdym czasie. Zmiany obowiązują od 7 dni od opublikowania na stronach Serwisu.
7. Właściciel zastrzega sobie prawo umieszczania na komercyjnych stronach Serwisu treści reklamowych w dopuszczonych prawem formach. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za treści reklamowe zamieszczane na stronach systemu Serwisu oraz za wynikające z tego tytułu roszczenia osób trzecich, chyba, że publikują je w swoim imieniu i na swoje ryzyko.

2.3. ZASADY FUNKCJONOWANIA SERWISU

1. Za pomocą Serwisu Użytkownicy mają dostęp do ofert wszystkich wiadomości znajdujących się na nim, nadsyłanych przez inne osoby i firmy współpracujące z Serwisem.
2. Dokonywanie przez Użytkowników zapytań ofertowych jest możliwe zarówno za pośrednictwem Internetu, jak i telefonicznie.
3. W celu złożenia zapytania przez telefon Użytkownik musi zadzwonić na jeden z numerów telefonu, które wskazane są na stronie internetowej Serwisu.
4. W celu zamówienia konkretnej usługi przez Internet Użytkownik musi w pierwszej kolejności napisać list z zapytaniem na wskazany adres e-mail lub/oraz zadzwonić pod wskazany numer telefonu.
5. Po prawidłowym złożeniu zapytania Użytkownik otrzyma wiadomość e-mail zawierającą szczegóły usługi jaką może zaoferować Właściciel serwisu oraz dodatkowe dane kontaktowe. Od tego momentu osobą, z którą należy się kontaktować w związku ze złożonym zapytaniem jest przedstawicie ASIB Press & Media, osoba udzielająca informacji.
6. Zgłoszenie zapytania NIE jest prawnie wiążące i nie powoduje żadnych zobowiązań.
7. Zarejestrowanie się w Serwisie nie jest wymagane do złożenia zapytania.
8. Korzystanie z Serwisu, w tym także dokonywanie zapytań, jest bezpłatne dla Użytkowników. Oznacza to, że Właściciel nie pobiera żadnych prowizji ani opłat od przeglądającego stronę www.asib.pl.

2.4 PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKÓW

1 Użytkownik ma obowiązek:
a) korzystania z Serwisu zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem, zwyczajami i zasadami współżycia społecznego,
b) przestrzegania Regulaminu oraz ogólnych, zwyczajowo przyjętych zasad korzystania z sieci Internet,
c) bieżącego zapoznawania się z aktualną treścią Regulaminu oraz informacjami ogłaszanymi przez Właściciela,
d) ochrony przed innymi osobami, ID (identyfikatora) oraz hasła dostępu,
e) dokonać zmiany hasła, oraz powiadomić prowadzącego Serwis w przypadku podejrzenia, że hasło dostało się w ręce osób trzecich, (dotyczy użytkowników zarejestrowanych)
f) zawiadamiać niezwłocznie Właściciela, o nieprawidłowościach w funkcjonowaniu stron Serwisu,
g) dostarczyć Właścicielowi niezbędnej informacji oraz udzielić pomocy, gdy Właściciel przystępuje do usuwania stwierdzonych wad.
2 Użytkownikowi nie wolno:
a) wykorzystywać Serwisu do prowadzenia działalności niezgodnej z porządkiem prawnym i dobrymi obyczajami,
b) zakłócać funkcjonowanie Serwisu, łączy lub ingerować w przekaz informacji lub oprogramowanie; w tym przez świadome działanie bądź zaniechanie lub za pomocą jakichkolwiek urządzeń lub oprogramowania,
c) udostępniać uzyskanych ze stron Serwisu lub za jej pośrednictwem danych osobowych o innych Użytkownikach, Gościach lub innych osobach, osobom trzecim,
d) publikować na stronie komentarzy Serwisu informacji, które:
i. naruszają prywatność lub inne prawa osobiste lub majątkowe jakichkolwiek innych osób lub jednostek organizacyjnych,
ii. naruszają zasady uczciwej konkurencji, godzą w wiarygodność handlową lub dobre imię innych osób,
iii. których rozpowszechnianie jest zabronione przez prawo lub które mogą godzić w przekonania światopoglądowe lub religijne.

2.5. PRAWA I OBOWIĄZKI WŁAŚCICIELA

1. Właściciel ma prawo dokonywać czasowych przerw w dostępie do Serwisu w celu przeprowadzenia uaktualnień, modernizacji lub innych działań informatycznych. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w działaniu Serwisu, które są konieczne do przeprowadzenia działań umożliwiających prawidłowe działanie Serwisu lub wprowadzenia aktualizacji aplikacji i infrastruktury.
2. Użytkownik ma prawo do:
a) wglądu do swoich danych zebranych na Koncie lub w Bazach Danych,
b) zmiany, modyfikacji lub usunięcia swoich informacji z baz danych Serwisu poprzez:
– stronę rejestracji Użytkownika przy wykorzystaniu swojego hasła,
d) – wysłanie e-maila na adres: redakcja@asib.pl.
e) dowolnej liczby zmian własnego hasła dostępu, tak aby znane było tylko Użytkownikowi,
f) wyrejestrowania się z Serwisu w każdym momencie.
3. Właściciel zapewnia w ramach swojej staranności zawodowej poprawne działanie systemu, łączy i stron Serwisu.
4. Właściciel ma prawo do zmian sposobu działania Serwisu, a w szczególności:
a) zmian wyglądu stron www,
b) zmian funkcji stron www,
c) zmian w zawartości Witryn i stron (Serwisów) Serwisu w dowolnym momencie bez konieczności jakiegokolwiek wcześniejszego ogłoszenia,
d) przesyłania na podane konta pocztowe treści informacyjnych i reklamowych, pochodzących zarówno od Właściciela, jak i innych podmiotów, o ile Użytkownik wyraził na to zgodę.
5. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w funkcjonowaniu Serwisu, które nie są od niego uzależnione, a) które wynikają z nieprawidłowego lub niezgodnego z umową działania łącz telekomunikacyjnych czy internetowych.
6. Właściciel nie odpowiada za:
a) treści opublikowane przez Użytkowników, firmy i inne podmioty,
b) sposób w jaki Użytkownik korzysta z Serwisu i skutki podjętych przez Użytkowników działań,
c) treść informacji i dane, jakie uzyskał od Użytkowników, w szczególności za informacje podane przez Użytkowników w formularzach rejestracyjnych,
d) opóźnienie, zniekształcenie, lub nieudane transmisje danych oraz przesyłanych dokumentów elektronicznych, a także za brak możliwości odczytania ich przez zastosowane środki techniczne i urządzenia u Użytkowników,
e) wadliwe przekształcanie lub zapisywanie danych i błędne funkcjonowanie systemu, jak również za mogące się w nim znaleźć ewentualne wirusy, wadliwe programy lub instrukcje nie pochodzące od Właściciela.
7. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za straty i szkody:
a) wynikające z wadliwego funkcjonowania stron Serwisu z przyczyn nie zawinionych przez Właściciela,
b) powstałe w wyniku braku dostępu do Serwisu lub utraty informacji na skutek awarii łączy telekomunikacyjnych, awarii serwerów Serwisu z przyczyn siły wyższej lub ingerencji osób trzecich,
c) powstałe w związku z zakłóceniami dostępu lub funkcjonowania poszczególnych stron lub witryn, do których prowadzą linki z Serwisu,
d) powstałe w następstwie posłużenia się przez osoby trzecie identyfikatorem lub hasłem dostępu Użytkownika.

2.6. OCHRONA I PRZETWARZANIE DANYCH UŻYTKOWNIKA.

1. Pobrane w trakcie rejestracji informacje mogą być wykorzystywane do powiadamiania Użytkownika o zmianach i/lub uruchomieniu nowych Serwisów lub usług na stronach Serwisu / na Serwisie. Użytkownik może w dowolnym momencie zrezygnować z otrzymywania powiadomień zawiadamiając o tym Właściciela.
2. Dane osobowe Użytkowników, jak również dane dotyczące wszelkich kontaktów i operacji, wykorzystywane są wyłącznie w obrębie Serwisu dla potrzeb obsługi Użytkowników. Dostęp do tych danych mają jedynie uprawnieni pracownicy Właściciela. Mają oni obowiązek zachowania tych informacji w tajemnicy i uniemożliwienia dostępu do nich osobom trzecim.
3. Właściciel ma prawo wykorzystania posiadanych informacji do tworzenia Baz Danych (zbiorów), sporządzania przekrojów demograficznych swoich Użytkowników i do publikowania statystyk i innych informacji z ruchu przez Serwis i usług realizowanych na stronach Serwisu. Dane te będą przetworzone i podawane w sposób uniemożliwiający zidentyfikowanie konkretnego Użytkownika.
4. Właściciel może przetwarzać następujące dane osobowe usługobiorcy niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego między nimi:
a) imię lub pseudonim Użytkownika
b) adresy elektroniczne Użytkownika
c) w przypadku przedsiębiorcy jego nazwę i adres rejestrowy oraz numer NIP.
5. W przypadku uzyskania przez Właściciela wiadomości o korzystaniu przez Użytkownika z usługi świadczonej drogą elektroniczną niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami, usługodawca może przetwarzać dane osobowe Użytkownika w zakresie niezbędnym do ustalenia odpowiedzialności Użytkownika, pod warunkiem że utrwali dla celów dowodowych fakt uzyskania oraz treść tych wiadomości.
6. Właściciel może powiadomić Użytkownika o jego nieuprawnionych działaniach z żądaniem ich niezwłocznego zaprzestania, a także o skorzystaniu z uprawnienia, o którym mowa w pkt. 5 powyżej.

2.7. OCHRONA PRYWATNOŚCI

1. Właściciel lub każda inna osoba działająca w jego imieniu i z jego upoważnienia może przetwarzać dane Gościa / Użytkownika tylko wtedy, gdy:
a) osoba – Gość, Użytkownik, którego dane dotyczą wyrazi na to zgodę, chyba że chodzi o usunięcie dotyczących jej danych,
b) jest to niezbędne dla zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa,
c) jest to konieczne do realizacji umowy, gdy osoba – Gość, Użytkownik, którego dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą.
2. Właściciel zapewnia prawo do prywatności oraz ochrony danych osobowych Użytkowników. Właściciel informują każdorazowo Użytkowników, że w przypadku korzystania z niektórych rodzajów Usług oferowanych na stronach Serwisu, Użytkownicy proszeni będą o podanie określonych danych osobowych; w szczególności, gdy będą uczestniczyć w badaniach opinii, promocjach, loteriach organizowanych w Serwisie; a także kiedy korzystać będą z oferty odpłatnych Usług np. reklamowych.
3. Dane osobowe o Użytkownikach gromadzone są wyłącznie dla potrzeb właściwej, zgodnej z prawem, niniejszym Regulaminem i umowami obsługi Użytkowników. Przekazywanie danych osobom trzecim jest wyjątkiem i odbywa się dopiero po uzyskaniu uprzedniej zgody Użytkowników lub jeżeli wymagają tego przepisy obowiązującego prawa oraz w przypadkach określonych tym Regulaminem.
4. Użytkownicy Serwisu mają zagwarantowane prawo wyboru w zakresie udostępniania lub nie swoich danych osobowych. Jeżeli Użytkownik nie będzie chciał przekazywać swoich danych, może zrezygnować z udziału w tych formach działalności lub Usługach Serwisu, które wymagają podania określonych danych osobowych Użytkownika.
5. Właściciel w celu zbierania dozwolonych informacji o Użytkownikach używa mechanizmu tzw. „cookies”. Pozwala on, poprzez zapisywanie krótkich informacji tekstowych na komputerze Użytkownika, na jego identyfikację. W konsekwencji umożliwia poznanie jego czynności w sieci oraz zainteresowań. Użytkownik dobrowolnie decyduje o zastosowaniu takiego urządzenia lub nie zgadza się na nie poprzez zaakceptowanie informacji, która pojawiła się gdy pierwszy raz odwiedził witrynę..

2.8. PRAWO WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

1. Właściciel udostępniając Gościom, Użytkownikom, innym podmiotom gospodarczym dane rozpowszechniane za pośrednictwem systemu stron Serwisu wskazuje na obowiązek przestrzegania praw własności przemysłowej i praw autorskich.
2. Na stronach Serwisu publikuje się chronione prawem autorskim utwory, w szczególności teksty, zdjęcia, grafikę i dźwięki, programy a także materiały wideo. Zastosowany w systemie stron Serwisu układ oraz wybór prezentowanych utworów i informacji stanowi samodzielny, odrębny przedmiot ochrony prawa autorskiego.
3. Użytkownicy zobowiązują się do wykorzystywania wszystkich prezentowanych na stronach Serwisu materiałów wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego. Modyfikowanie, kopiowanie, przesyłanie, publiczne odtwarzanie oraz wszelkie wykorzystywanie tych treści do celów rozpowszechniania, zwielokrotniania lub komercyjnych wymaga wyrażenia uprzedniej, pisemnej zgody przez Właścicielalub przez inny uprawniony podmiot.

2.10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Postanowienia zawarte w niniejszym Regulaminie z chwilą akceptacji stają się odpowiednio (w całości lub części) treścią umowy zawieranej pomiędzy Właścicielem Serwisu a z chwilą REJESTRACJI.
2. Zmiana Regulaminu i warunków uczestnictwa dokonywana będzie w drodze poinformowania wszystkich na stronie Głównej www Serwisu, a Użytkowników pocztą elektroniczną, nie później, n Gościem lub Użytkownikiem lub innym podmiotem iż 7 dni przed dniem wprowadzenia zmian.
3. Spory mogące powstać przy wykonywaniu umowy zawieranej na warunkach tego Regulaminu będą rozstrzygane w pierwszej kolejności w drodze mediacji oraz przez Sąd właściwy dla Właściciela według miejsca jego siedziby.
4. Dla oceny stosunków prawnych łączących Strony w sprawach nieuregulowanych w tym Regulaminie stosuje się obowiązujące prawo polskie.
5. Jeśli pojedyncze postanowienia powyższych przepisów są lub będą nieskuteczne lub zawierają lukę to pozostałe postanowienia nadal obowiązują. Za uzgodnione uznaje się te postanowienia Regulaminu, które są najbliższe gospodarczemu celowi i zamiarowi Stron wprowadzenia nieważnego uregulowania lub odpowiednio tę lukę wypełniają.
6. Jeżeli jakiekolwiek z postanowień Regulaminy zostanie uznane za niezgodne z przepisami prawa, to nie będzie miało to wpływu na moc obowiązywania innych postanowień Regulaminu.

 

Regulamin został sporządzony 23 marca 2015 roku. Uwzględniono wszelkie obecne wytyczne serwisu www.asib.pl oraz inne funkcjonalności jakie pojawią się na portalu w najbliższych miesiącach.

Dziękujemy Fundacji Akademia Liderów twórcom strony www.mikroporady.pl – strona udostępnia za darmo wzory umów i regulaminy – wspiera mikro i małe firmy.