Budżet Obywatelski – rozpoczynamy głosowanie

W najbliższy poniedziałek 22 czerwca 2015 r. rozpoczynamy głosowanie mieszkańców Grajewa w sprawie wyboru zadań do budżetu obywatelskiego. Głosować będziemy przez dwa tygodnie – do 3 lipca 2015 r. W tym dniu o godzinie 15.00 komisja dokona otwarcia urn i tym samym zakończy głosowanie. Przypominamy zasady wyboru zadań zgłoszonych do budżetu obywatelskiego.

Wyboru zadań do budżetu obywatelskiego dokonują mieszkańcy Miasta Grajewo w głosowaniu powszechnym i jawnym. Karta do głosowania będzie dostępna od 22 czerwca 2015 r. na stronie internetowej Urzędu Miasta Grajewo www.grajewo.pl lub w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miasta. Tam też można uzyskać dostęp do opisów propozycji zadań zgłoszonych do budżetu obywatelskiego poddanych pod głosowanie.

Głosowanie przeprowadzać się będzie poprzez:

1) wrzucenie wypełnionej karty do głosowania w określonym terminie do jednej z dwóch opieczętowanych urn wyborczych znajdujących się: w budynku Urzędu Miasta Grajewo (ul. Strażacka 6 A) oraz hallu Miejskiego Domu Kultury w Grajewie (ul. Wojska Polskiego 20),

2) przesłanie karty do głosowania na adres Urzędu Miasta Grajewo (wówczas decyduje data wpływu).

Na kartach do głosowania mieszkańcy Grajewa dokonują wyboru jednej z poddanych pod głosowanie propozycji zadań zgłoszonych do budżetu obywatelskiego poprzez postawienie przy pomocy długopisu/pióra znaku „X” w odpowiednim polu w kolumnie „Wybór”. Dodatkowo należy wypełnić czytelnie pozostałe niezbędne informacje tj. imię i nazwisko oraz adres zamieszkania.

UWAGA! Oddany głos uznaje się za nieważny, jeśli zachodzi co najmniej jedna z poniższych okoliczności:

1) oddano głos na karcie niezgodnej z wzorem,

2) znak „X” przy wybranym zadaniu został naniesiony w inny sposób niż przy pomocy długopisu/pióra (np. nadrukowany, skserowany, odciśnięty stemplem, itp.)

3) na karcie dokonano widocznych poprawek /zmian/ korekty dotyczących znaku „X” postawionego w rubryce „Wybór”

4) na karcie wybrano więcej niż 1 zadanie,

5) mieszkaniec odda więcej niż jedną kartę w głosowaniu,

6) imię i nazwisko wpisane na karcie są nieczytelne.

Więcej informacji o budżecie obywatelskim Grajewa na 2015 r. oraz prezentacje projektów na które możemy głosować znajdziecie Państwo na stronie pod adresem: budzet.um.grajewo.pl

Poniżej przypominamy listę zadań pozytywnie ocenionych, na które możemy głosować od 22 czerwca do 3 lipca br.

Lista zadań pozytywnie ocenionych, na które możemy oddać swój głos:

Lp.

Nazwa zadania i jego lokalizacja

(o ile dotyczy)

Nr zadania w rejestrze

Orientacyjny koszt*

Wynik analizy

1

Modernizacja kuchni Przedszkola Miejskiego nr 2 w Grajewie BO/SR/1/2015

79.500,00 zł

pozytywna

2

Skate Park – rozbudowa skate parku przy ul. Konstytucji 3-go Maja w Grajewie BO/SR/3/2015

110.000,00 zł

pozytywna

3

Modernizacja alejek, wymiana ławek oraz ogrodzenie placu zabaw w Parku „Wolności” przy ul. Strażackiej BO/SR/4/2015

110.000,00 zł

pozytywna

4

Darmowy miejski internet – rozbudowa bezprzewodowego Internetu w mieście Grajewo BO/SR/5/2015

20.000,00 zł

pozytywna

5

Wyposażenie ZSM nr 1, ZSM nr 2 i ZSM nr 3 w Grajewie w nowoczesne środki dydaktyczne BO/SR/6/2015

110.000,00 zł

pozytywna

6

Miejskie stoły szachowe w trzech parkach miejskich: parki przy ul. Wojska Polskiego i Park Niepodległości BO/SR/9/2015

80.000,00 zł

pozytywna

7

Modernizacja ścieżek i ustawienie ławek w Parku Wolności przy ul. Strażackiej BO/SR/11/2015

99.392,00 zł

pozytywna

8

Budowa parku Street Workout do treningu sportowego z ciężarem własnego ciała w Parku Central w Grajewie, w pobliżu siłowni miejskiej „pod chmurką” BO/SR/14/2015

31.000,00 zł

pozytywna

* przedstawione koszty są szacunkowe i poglądowe, koszt realizacji może ulec zmianie w zależności od ostatecznego zakresu realizacji zadania

Dyskutuj